logoJohnCube

Wykorzystujemy ciasteczka w celu łatwiejszego korzystania z naszej strony.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, do czego wykorzystujemy te informacje.

Polityka prywatności JohnCube

Zobowiązujemy się do skutecznej ochrony Twojej prywatności i zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów w tym zakresie. Jesteśmy transparentni pod względem sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przekazanych przez naszych Klientów. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe uzyskane bezpośrednio od klientów oraz na podstawie monitorowania sposobu korzystania z naszych usług, bądź też na podstawie innych danych i informacji przekazanych przez strony trzecie.

Używamy plików cookies lub podobnych technik na naszej stronie internetowej, ale nigdy w taki sposób, aby Twoja ochrona prywatności była zagrożona. Nasz serwis internetowy wykorzystuje tylko niezbędne informacje zawarte w plikach cookies w celu prawidłowego wyświetlenia zawartości strony internetowej.

W naszej Polityce prywatności możesz przeczytać o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki i naszym podejściem do danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie, obowiązujących praktyk i sposobów przetwarzania Twoich danych.

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest JohnCube Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Św. Józefa 13.

Rodzaje gromadzonych i przetwarzanych danych

 • Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres i numer telefonu, nazwa użytkownika, adres email
 • Dane dotyczące umów i obsługi: informacje o zakupionych przez Ciebie usługach, okresie obowiązywania umowy, terminie jej wygaśnięcia oraz inne informacje dotyczące Twojej umowy z nami.
 • Dane dotyczące transakcji: zakupione usługi.
 • Dane finansowe i rozliczeniowe: adres do faktury, warunki płatności, informacje o koncie bankowym.
 • Dane o zgłoszeniach: informacje o kontaktach z personelem JohnCube, zgłoszenia, reklamacje.
 • Dane dotyczące zachowań: segment klienta, sposób korzystania z naszych usług i witryny internetowej.
 • Dane o urządzeniach: numer IP i inne informacje pochodzące z plików cookies.
 • Dane związane ze zgodami: udzielone zgody marketingowe.

Źródła pozyskania danych osobowych

 • Od Ciebie, kiedy zamawiasz nasze usługi i produkty, wypełniasz formularz lub wysyłasz do nas swoje dane.
 • Ze źródeł publicznych, takich jak publiczne rejestry adresowe.
 • Pozyskane od stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. partnerów marketingowych lub sprzedażowych.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • Zawarcie umowy,
 • Realizajca usług,
 • Zarządzanie relacjami z Klientami i kontrahentami,
 • Badanie zadowolenia,
 • Obsługa zgłoszeń i reklamacji,
 • Rozliczenia i windykacja należności,
 • Sprzedaż i marketing,
 • Rozwój naszych usług i produktów,
 • Dochodzenie naszych roszczeń oraz obrona przed roszczeniami,

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe nie są profilowane a decyzje dotyczące przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Przechowywanie danych osobowych Przechowujemy Twoje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, w zależności od rodzaju danych i celu przetwarzania. Dane osobowe są przechowywane w trakcie trwania relacji z klientami, jak również w okresie maksymalnie 10 lat od chwili zakończenia relacji. Określone okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od kategorii danych. Kiedy dane osobowe przestają być niezbędne, usuwamy je lub czynimy anonimowymi w możliwie krótkim czasie.

Kto przetwarza dane osobowe? Nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim, za wyjątkiem osób upoważnionych przez nas - naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki i zaufanych podmiotów współpracujących z nami, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, takich jak: kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, dostawcy usług windykacyjnych, partnerzy w zakresie sprzedaży i marketingu. Podmioty te przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie prywatności. Dane nigdy nie są dostępne dla wszystkich pracowników, lecz wyłącznie dla ograniczonej liczby osób upoważnionych. Gdy strona trzecia przetwarza dane w naszym imieniu, proces ten zawsze odbywa się na mocy umowy, która gwarantuje, że przetwarzanie danych przebiega w sposób bezpieczny i zgodnie z przepisami prawa o ochronie prywatności oraz zgodnie z najlepszymi praktykami przetwarzania danych. Dane osobowe możemy dodatkowo ujawnić organom administracji publicznej lub organom wymiaru sprawiedliwości, jeśli będziemy podlegać takiemu wymogowi na podstawie przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do innych państw Nie przekazujemy danych osobowych poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeśli jednak dane osobowe będą przekazywane poza UE lub EOG, będzie to dokonywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej lub z wykorzystaniem innych narzędzi odpowiednio zabezpieczających dane, takich jak: wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez organ nadzorczy lub klauzule umowne dopuszczone przez organ nadzorczy.

Ochrona danych osobowych Zapewniamy niezbędne środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają należyty stopień ochrony danych. Środki te obejmują m.in.: monitorowanie praw dostępu, aby tylko upoważnione osoby przetwarzały dane osobowe, używanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i sprzętowych, pseudonimizację danych, procedury operacyjne, szkolenia dla osób odpowiadających za ochronę danych osobowych celem zwiększenia świadomości bezpieczeństwa danych, ograniczony dostęp do pomieszczeń, wdrożenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie procesów przetwarzania danych oraz aktualizacja umów pod względem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz staranny wybór naszych dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe poprzez adresy IP, pliki cookies i podobne technologie? Kiedy korzystasz z naszych usług lub odwiedzasz strony internetowe, możemy gromadzić dane na Twój temat za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technik. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, których używamy do identyfikacji i zliczania przeglądarek i urządzeń używanych do odwiedzania naszych stron. Informacje te mogą być wykorzystywane przez nas lub strony trzecie do celów marketingowych.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych

 • Prawo dostępu – możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, co oznacza, że masz prawo potwierdzić, czy dane osobowe są w JohnCube Sp. z o.o. przetwarzane, a jeśli są, możesz otrzymać kopię tych danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo przenosić swoje dane osobowe, co oznacza, że w pewnych okolicznościach mogą one zostać przekazane Tobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazane w tym formacie bezpośrednio innemu administratorowi.
 • Prawo do sprostowania – masz prawo poprawiać i uzupełniać dane na swój temat, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne.
 • Prawo do bycia zapomnianym – masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli:
 • dane nie są już potrzebne do celów, w których były przetwarzane;
 • wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie i w ten sposób pozbawiasz JohnCube Sp. z o.o. podstawy prawnej do przetwarzania danych,
 • Twoje dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, lub
 • przetwarzanie Twoich danych nie jest niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi lub do celów statystycznych czy archiwizacji.
 • Prawo do wycofania zgody – jeśli wyrazisz zgodę na określone przetwarzanie, zawsze możesz ją wycofać.
 • Prawo sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych – kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów JohnCubeSp. z o.o. lub strony trzeciej, masz prawo zgłosić sprzeciw co do przetwarzania danych na Twój temat. O ile nie przedstawimy uzasadnionych powodów przetwarzania danych, nie będziemy dłużej przetwarzać takich danych.
 • Prawo do sprzeciwu dla marketingu bezpośredniego – w każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie w marketingu bezpośrednim. Twoje dane nie będą już dłużej przetwarzane w takich celach.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo żądać od JohnCube Sp. z o.o. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, m.in. w sytuacji, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub, gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • Prawo do żądania niepodleganiu zautomatyzowanej decyzji – jeśli podjęliśmy decyzję dotyczącą Ciebie całkowicie w oparciu o zautomatyzowany proces i decyzja ma konsekwencje prawne lub w inny sposób dotyczy Ciebie, możesz zażądać zrewidowania takiej decyzji na zasadzie nowej i indywidualnej oceny. Ma to zastosowanie, jeśli nie możemy udowodnić, że zautomatyzowana decyzja jest niezbędna do zawarcia lub zrealizowania umowy między Tobą a nami.
 • Prawo wniesienia skargi organu nadzorczego – masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Twoim zdaniem dane osobowe przetwarzamy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, wyślij do nas zgłoszenie – dane znajdziesz na końcu Polityki prywatności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. O wszelkich aktualizacjach będziemy informować poprzez naszą stronę internetową. Aktualizacje mogą być konieczne z uwagi na rozwój naszych usług lub, na przykład, zmiany w powiązanych przepisach prawnych.

Kontakt Pytania, uwagi i prośby związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy wysyłać drogą e-mailową na adres e-mail: support@johncube.pl